Diagnoza


Diagnoza obejmuje:

– Wywiad z rodzicem (m.in. na temat rozwoju dziecka, w tym rozwoju motorycznego i mowy)
– Obserwacja (dziecka – jego sposobu komunikowania się, chęci nawiązywania kontaktu itd.)
– Badanie mowy – to najbardziej złożony element diagnozy, obejmujący (najkrócej rzecz ujmując) badanie rozumienia i nadawania mowy.

Zapisy pod nr tel. 506 628 185

Logopeda stosuje tu szereg narzędzi diagnostycznych i pomocy, dzięki którym zbiera potrzebne informacje o pacjencie. Zastosowanie mają tu nie tylko narzędzia diagnostyczne, ale przede wszystkim rozmowa z dzieckiem, często wsparta działaniem z użyciem interesujących dziecko przedmiotów (obrazki, zabawki, klocki itp.)

Punktem wyjścia terapii „metodą krakowską” jest wczesna diagnoza. Polega ona na opisie rozwoju funkcji poznawczych dziecka (stwierdzeniu braków rozwojowych). Dzięki wczesnej diagnozie i terapii możliwy jest rozwój poszczególnych funkcji poznawczych.

W swoim gabinecie diagnozuję za pomocą:

– TEST SON-R 2,5-7:
Test składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.
1. MOZAIKA: Analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym; tj. mozaiki. Umiejętności lewopółkulowe dające podstawę do linearnego organizowania informacji, także językowych. Zadania linearnego działania (dostrzeganie relacji między elementami, sekwencyjne przetwarzanie informacji, odkrywanie porządku)
2. KATEGORIE: Umiejętność przeprowadzenia kategorii; tj. umiejętność warunkująca dostrzeganie cech wspólnych (prawa półkula) i rozumienie relacji (lewa półkula). Zadania symultanicznego myślenia abstrakcyjnego (dostrzeganie podobieństwa, odwoływanie się do doświadczeń, zdolność do symultanicznego wnioskowania
3. PUZZLE: Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym; tj. puzzle. Zadania działania symultanicznego. Umiejętność dokonywania syntezy, odwoływania się do znanych obrazów- symultaniczność (funkcje prawej półkuli mózgu) 4. ANALOGIE: Myślenie przez analogię, czyli zadania abstrakcyjnego lewopółkulowego myślenia linearnego (dostrzeganie różnic i relacji, umiejętność dokonywania analizy, wnioskowanie przez analogię, dostrzeganie reguł i umiejętność ich wykorzystywania)
5. SYTUACJE: Rozumienie sytuacji, czyli prawopółkulowe myślenie konkretne. Odwołanie się do doświadczenia, wnioskowanie symultaniczne, uzupełnianie braku w całości, organizacja przestrzeni
6. NAŚLADOWANIE WZORÓW: Naśladowanie wzorów; tj. linearność. Możliwości grafopercepcyjne, umiejętność planowania ruchu.

Ponieważ wyniki uzyskane w każdym z podtekstów przeliczane są na wiek umysłowy, można zobaczyć poziom funkcji poznawczych rozwojowo i dostosować program oddziaływań terapeutycznych do indywidualnego profilu dziecka.

TEST SWM:
– Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją dzieci od 3. do 7. roku życia. W Teście znajdują się zadania służące do: I. Badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga) II. Badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów) III. Badania funkcji wzrokowych:
1. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki)
2. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków)
IV. Badania użycia języka – artykulacja i komunikacji V. Badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej) VI. Badania grafopercepcji Test SWM zawiera osobne zadania oraz normy dla 3, 4, 5 i 6-latków